Attorneys

Mark K. Straley

MARK K. STRALEY
Partner

View Attorney Bio
mstraley@srvlegal.com
(813) 223-9400

Tracy J. Robin

TRACY J. ROBIN
Partner

View Attorney Bio
trobin@srvlegal.com
(813) 901-4946

John M. Vericker

JOHN M. VERICKER
Partner

View Attorney Bio
jvericker@srvlegal.com
(813) 901-4945

Vivek K. Babbar

VIVEK K. BABBAR
Partner

View Attorney Bio
vbabbar@srvlegal.com
(813) 321-4107

Kathryn “KC” Hopkinson

KATHRYN “KC” HOPKINSON
Of Counsel

View Attorney Bio
khopkinson@srvlegal.com
(813) 544-1344

Michael L. Broadus

MICHAEL L. BROADUS
Of Counsel

View Attorney Bio
MBroadus@srvlegal.com
(813) 901-4944

Whitney A. Sousa

WHITNEY A. SOUSA
Associate

View Attorney Bio
wsousa@srvlegal.com
(813) 419-1415

Sarah Richardson

SARAH RICHARDSON
Of Counsel

View Attorney Bio
srichardson@srvlegal.com
(813) 223-9400